Estudi

Pau Vila - Estudi d'arquitectura

Som un estudi d’arquitectura i disseny de Girona format per un equip d’arquitectes i dissenyadors d’interiors especialitzats en arquitectura residencial, comercial i hotelera.

L’estudi neix amb la voluntat d’innovar en la manera de projectar i desenvolupar els processos de construcció d’edificis que ha tingut sempre el sector. Amb experiència prèvia en el sector de les START UP, a través de la innovació tecnològica, busquem millorar l’evolució projectual amb el client i el resultat del procés constructiu.

Projectem una arquitectura que vol ser útil i adequada, resolta amb un alt nivell de qualitat tècnica, sostenible i saludable. Sense renunciar a la capacitat d'emoció, una arquitectura que aposta per la continuïtat amb la tradició i el context, i compromesa amb el medi ambient.

Imatge estudi Pau Vila - Arquitectura
Visualització 3D
Visualització 3D
VEURE

Disseny i control del projecte amb eines de modelat en 3D.
Vista del resultat final amb models virtuals en 3D interactius.

Metodologia Scrum
Metodologia Scrum
COL·LABORAR

Mètode de desenvolupament del producte implicant clients i industrials en tot el procés creatiu i documental del projecte.

Gestió Integral
Gestió Integral
CONTROLAR

Control i gestió de totes les fases del projecte constructiu.
Representació del client davant dels diferents agents de l'obra.

Estudis Especialitzats
Estudis Especialitzats
ANALITZAR

Oferta d'un seguit d'eines per analitzar en profunditat el lloc a intervenir: estudi solar, anàlisi volumètric, estudis normatius, etc.

Control Econòmic
Control Econòmic
ESTALVIAR

Gestió de la licitació i control del cost econòmic del projecte. Control d'execució respectant els terminis i el cost previst.

Accessibilitat
Accessibilitat
ADAPTAR

Especialització en l'adaptació d'espais per a gent amb mobilitat reduïda. Concepció del projecte pensant en els futurs usuaris.